Đổi Thẻ Cào Tự Động

CHÚ Ý CẦN ĐỌC: HIỆN ĐANG BẢO TRÌ RÚT VỀ MOMO, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG RÚT VỀ ATM

LƯU Ý:
► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

►Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại!

► Chỉ Kết nối Api với các Shop game, shop dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật, phát hiện khóa tài khoản v.v

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11.3% 12.8% 13% 12.8% 12.8% 12.8% 13% 12.8% 13%
VIP 11.2% 12.7% 12.9% 12.7% 12.7% 12.7% 12.9% 12.7% 12.9%
Đối tác 11.1% 12.6% 12.8% 12.6% 12.6% 12.6% 12.8% 12.6% 12.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 12.3%
VIP 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 12.2%
Đối tác 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 12.1%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17.3% 17.3% 17.3% 16.8% 15.1% 14.3% 13.8% 13.3%
VIP 17.2% 17.2% 17.2% 16.7% 15% 14.2% 13.7% 13.2%
Đối tác 17.1% 17.1% 17.1% 16.6% 14.9% 14.1% 13.6% 13.1%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 20.3% 20.3% 20.3% 20.3% 20.3% 20.3% 20.3% 20.3%
VIP 20.2% 20.2% 20.2% 20.2% 20.2% 20.2% 20.2% 20.2%
Đối tác 20.1% 20.1% 20.1% 20.1% 20.1% 20.1% 20.1% 20.1%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 9.3% 9.3% 19% 9.3% 9.3% 9.3% 19% 9.3% 9.3%
VIP 9.2% 9.2% 19% 9.2% 9.2% 9.2% 19% 9.2% 9.2%
Đối tác 9.1% 9.1% 19% 9.1% 9.1% 9.1% 19% 9.1% 9.1%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8%
VIP 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7%
Đối tác 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11.3% 11.3% 13.5% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3%
VIP 11.2% 11.2% 13.5% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2%
Đối tác 11.1% 11.1% 13.5% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 16.3% 16.3% 16.3%
VIP 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 16.2% 16.2% 16.2%
Đối tác 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 16.1% 16.1% 16.1%